Zákonné pojištění vozidel


Zákonné pojištění vozidel musí mít každé vozidlo, kterému byla přidělena registrační značka nebo technický průkaz nebo je používáno na veřejných komunikacích. Je upraveno zákonem č. 168/1999 Sb.


Uzavřít zákonné pojištění vozidel je povinen vlastník nebo spoluvlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla, nestanoví-li to zákon jinak. Tím není dotčeno právo uzavřít pojistnou smlouvu osobou, která je osobou odlišnou od vlastníka tuzemského vozidla nebo řidiče cizozemského vozidla.Kalkulačka pojištění vozidel:


V zákoně je upraveno pojištění vozidel, ale ceny si určují jednotlivé pojišťovny samy.

Výpočet ceny pojištění vozidla závisí na mnoha faktorech. Základní rozdělení je na osobní vozidla, nákladní vozidla, motocykly atd. U většiny pojišťoven se řídí výpočet ceny pojištění auta, ale i motorky a nákladního vozu hlavně podle obsahu, objemu motoru, u některých pojišťoven je to podle výkonu, podle kW.

Cena pojištění aut se neřídí podle SPZ, ale u mnoha pojišťoven rozhoduje bydliště pojistníka i jeho věk, rozhoduje i stáří vozidla.


Jak tedy zjistit nejlevnější pojištění vozidel? Není to snadné, jednotlivé ceníky pojištění vozidel nelze jednoduše porovnat. Pro zjištění nejlevnějšího pojištění vozidel slouží naše kalkulačka pojištění vozidel.

 

 

 

Nejlevnější pojištění vozidel:


Po zadání základních údajů o Vašem vozidle a pojistníkovi (ten, kdo uzavírá pojistku na auto a platí pojistné) do kalkulačky pojištění vozidel se Vám zobrazí přehledná nabídka od jednotlivých pojišťoven, seřazená od nejlevnějšího pojištění vozidel.Pojištění motorových vozidel:


Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, jinak také pojištění motorových vozidel, či povinné ručení, je upraveno zákonem. Je přesně dáno, pro koho je pojištění motorových vozidel povinné, jaké jsou náležitosti pojištění i pojistné smlouvy. Pojištění motorových vozidel vzniká na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a pojistitelem.


Součástí pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky. Pojistné podmínky vydané pojistitelem obsahují zejména vymezení podmínek vzniku, trvání a zániku pojištění motorových vozidel, vymezení pojistné události, stanovení podmínek, za kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění (výluky z pojištění vozidel), způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost.
Pojistník musí být s pojistnými podmínkami prokazatelně seznámen před uzavřením pojistné smlouvy, s výjimkou uzavření pojistné smlouvy formou obchodu na dálku. Bez jeho souhlasu nelze tyto pojistné podmínky měnit.V pojistné smlouvě se mohou smluvní strany od tohoto zákona odchýlit jen tehdy, pokud tím nedochází ke snížení nebo omezení nároků poškozeného, vyplývajících z práva na náhradu škody z pojištění motorových vozidel, způsobené provozem vozidla. Bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy, týkající se tuzemského vozidla, vydá pojistitel pojistníkovi zelenou kartu.Zákonné pojištění vozidel – na koho se nevztahuje:


  • řidič vozidla ze zahraničí, který je držitelem platné zelené karty vydané pojišťovnou v cizím státě, nebo vozidla, jehož pojištění odpovědnosti na území České republiky je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu,
  • složka integrovaného záchranného systému pro všechna vozidla neužívaná k podnikání a zařazená do průběžně aktualizované přílohy poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje,
  • Bezpečnostní informační služba pro její vozidla, Ministerstvo obrany pro vozidla provozovaná Vojenským zpravodajstvím a Ministerstvo vnitra pro vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace a pro vozidla Policie České republiky útvarů služby kriminální policie a vyšetřování a obec pro vozidla provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce.Česká kancelář pojistitelů - sankce:


Při nedodržení povinnosti uzavřít pojištění motorových vozidel hrozí ze zákona sankce od 5.000,- až do výše 40.000,- Kč, dosud to bylo nanejvýš dvacet tisíc korun. Vyplývá to z novely zákona č.168/1999, která 1. června 2008 nabyla účinnosti. Další změnou je i to, že se pojištění vozidel, uzavřené po 1.6.2008, dokládá již jen zelenou kartou, na níž nesmí chybět podpis pojistníka (jinak je pojištění neplatné a hrozí sankce).Dalším výrazným postihem pro neplatiče pojištění vozidel je zavedení příspěvku za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno v rozporu se zákonem. Jedná se o tzv. sankční pojistné. Příspěvek bude stanoven podle počtu dnů, během nichž bylo vozidlo provozováno bez pojištění vozidel. Sazbu příspěvku stanovuje zákon podle kategorie vozidla od 20,- Kč do 300,- Kč za den.V případě pojistné události bude ještě po nepojištěném škůdci vymáhána Českou kanceláři pojistitelů částka, kterou vyplatí poškozenému z garančního fondu ČKP.

 

Zajímavou službou ČKP je informační středisko pro poškozené - vyhledávání dle SPZ.

Online výpočet zákonného pojištění vozidla pro konkrétní osoby a vozidla zjistíte jednoduše po zadání do kalkulačky pojištění vozidel.

Zdroj: povinne-ruceni.com