Limity pojistného plnění


Limitem pojistného plnění je nejvyšší hranice plnění pojistitele při jedné pojistné události. Pojistné limity jsou uváděny v milionech korun českých. Nejnižší zákonem stanovený limit pojistného plnění je 35 milionů Kč. Nejvyšší hranicí je pak částka 100 milionů Kč.

 

- pojistné limity mezi 35 miliony Kč a 100 miliony Kč jsou tzv. navýšené limity.

 

- pojistné limity jsou vždy uváděny dva: 35/35, 50/50 nebo 100/100. První limit se vztahuje na škodu na zdraví nebo usmrcení a to na každého zraněného či usmrceného. Druhý limit se vztahuje na škody na majetku. Jde tedy o škodu, která vznikla ztrátou, poškozením, zničením, ale i odcizením věci, pozbyla-li osoba schopnost ji opatrovat a dále pak škodu na ušlém zisku.

 


Co je dobré vědět:


Pokud zaviníte pojistnou událost a vzniklá škoda je vyšší než sjednaný limit pojistného plnění, poškození mohou zbylou náhradu požadovat. V tomto případě musíte náhradu doplatit z vlastních finančních zdrojů.Něco navíc:


1) Pojistitelovou povinností je provést bez zbytečného odkladu šetření škodné události.


2) Do tří měsíců ode dne uplatnění práva pojistníka na plnění z pojištění odpovědnosti ukončit šetření a sdělit poškozenému výši pojistného plnění. Samozřejmě za předpokladu, že povinnost pojistitele plnit nebyla zpochybněna a nárok poškozeného na náhradu byl prokázán. Pokud tento předpoklad nebyl splněn, musí pojistitel ve stejné lhůtě písemně podat poškozenému vysvětlení k pojistníkem uplatněným nárokům, které byly pojistitelem zamítnuty nebo u kterých bylo pojistitelem plnění sníženo nebo u kterých nebylo možné do stanovené lhůty šetření ukončit.


3) Plnění pojistitele je splatné do 15-ti dnů po skončení šetření pojistné události nebo do 15-ti dnů po obdržení pravomocného rozhodnutí soudu o povinnosti poskytnout pojistné plnění.

 

S pojistnými limity se setkáte také u tzv. doplňkového pojištění jakým je např. pojištění čelního skla, pojištění zavazadel, úrazové pojištění atd. Zejména u připojištění čelního skla (či všech skel) nabízejí některé pojišťovny dvě možnosti:

a) pojištění na pojistnou částku - výše pojistného limitu se vztahuje na každou pojistnou událost v daném pojistném období – tzn. pojistitel plní při každé pojistné události vzniklé v daném roce.

b) pojištění na limit pojistného plnění - výše pojistného limitu se vztahuje na jedno pojistné období – tzn. pokud vyčerpáte stanovený limit dvěma pojistnými událostmi a budete mít třetí pojistnou událost, pojistitel již nemá povinnost plnit.

 

Doporučujeme:


Vždy si pečlivě pročtěte pojistné podmínky, které máte ještě před samotným sjednáním pojistné smlouvy k dispozici!

Zdroj: povinne-ruceni.com

Další zajímavé články:

Porovnání pojišťoven
Porovnání asistenčních služeb
Zákonné pojištění vozidel
Ceník povinného ručení
Autolékárnička 2017