Zelená karta


Kde platí zelená karta

 

Česká kancelář pojistitelů (ČKP) uzavřela v systému zelených karet prováděcí dohody k Interním Pravidlům se všemi ostatními kancelářemi pojistitelů. Interní Pravidla mezi kancelářemi jsou jedním ze základních pilířů systému zelené karty. Zelená karta je tak jediný mezinárodně v Evropě uznávaný doklad o existenci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Zelená karta jednak umožní prokázat, že řidič příslušného vozidla má v pořádku pojištění odpovědnosti, jednak umožní vstup a provoz vozidla na území cizího státu bez nutnosti uhradit finanční částky jinak požadované tamními orgány za tzv. hraniční pojištění.

Zelená karta obsahuje na první straně zelené karty rozeznávací značky států, které jsou členy Rady kanceláří. Podmínkou platnosti zelené karty v té které zemi pak je, aby její rozeznávací značka nebyla v této rubrice přeškrtnuta.

Podle § 6, odst. 5), 6) zákona č. 168/1999 Sb., ve znění novely zákona č. 137/2008 Sb., je obligatorní územní platnost pojištění odpovědnosti stanovena pro území všech členských států Evropského hospodářského prostoru (EHP) a pro území všech dalších států uvedených v seznamu států v prováděcí vyhlášce Ministerstva financí (MF):

 

Členské státy EHP:

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko a pro účely zelenokaretního systému i Švýcarsko.

 

Další státy stanovené prováděcí vyhláškou MF:

Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bývalá svazová republika Makedonie, Černá Hora, Chorvatsko, Monako, San Marino, Srbská republika, Turecko, Ukrajina, Vatikán.


Státy v prováděcí vyhlášce MF neuvedené

Protože ČKP uzavřela prováděcí dohody k Interním Pravidlům se všemi členy Rady kanceláří, zelená karta umožňuje vstup i na území těchto států:

Bělorusko, Írán, Izrael , Moldavsko, Maroko, Rusko (s účinností od 1.1.2009), Tunisko,

za předpokladu, že jejich rozeznávací značka není přeškrtnuta. V seznamu států v prováděcí vyhlášce MF však tyto státy uvedeny nejsou, a proto je na rozhodnutí pojistitele – člena ČKP, zda pojištění odpovědnosti na území těchto států rozšíří nebo ne.


Srbsko a Černá Hora

Dne 11.7.2007 informovala Rada kanceláří všechny členské Kanceláře v systému zelené karty o změně mezinárodní rozeznávací značky Srbské republiky ze „SCG“ na „SRB“. Přestože existuje 2-leté období od oznámení Radou kanceláří pro zavedení změn na zelenou kartu, doporučujeme motoristům, kteří budou cestovat motorovým vozidlem na území kontrolované vládou Srbska a Černé Hory, aby se obrátili na svou pojišťovnu a požádali o vystavení zelené karty s novými nepřeškrtnutými písmeny „SRB“.

I přes odtržení Černé Hory od Srbska jsou zelené karty vydané s nepřeškrtnutým označením „SRB“ (přechodně i „SCG“) nadále platné jak pro území kontrolovaná vládou Srbska (tj. s výjimkou území Kosova), tak i Černé Hory.

Pokud i přesto, že jste předložili platnou zelenou kartu s nepřeškrtnutým označením "SRB (přechodně i SCG)" budete donuceni zaplatit za vstup na území kontrolované vládou Srbska a Černé Hory tzv. hraniční pojištění, můžete se následně obrátit na Českou kancelář pojistitelů, která poté požádá národní Kancelář Srbska o vrácení takto zaplaceného hraničního pojištění. Žádost o vrácení platby za hraniční pojištění je však možné podat pouze bude-li řádně doloženo, že klient zdejší pojišťovny měl platnou zelenou kartu, komu (na jakém hraničním přechodu) a v jaké výši a za jaké vozidlo platil hraniční pojištění.


Kosovo

Zelené karty platné pro území Srbska a Černé Hory nejsou platné pro území Kosova, pro jehož území neplatí žádné zelené karty a ani jiné doklady podobného charakteru. Pro území Kosova, které je nadále pod správou OSN, platí i nadále rozhodnutí Administrativní mise OSN na území KOSOVA (dále jen „UNMIK“) o zavedení hraničního pojištění vozidel vstupujících na území Kosova, z něhož vyplývají následující skutečnosti:

a.  Při vstupu na území Kosova se od řidičů všech cizozemských vozidel vyžaduje doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, platný pro území KOSOVA, nutný k umožnění vstupu vozidla na území pod kontrolou UNMIK. Takový doklad lze získat pouze uzavřením hraničního pojištění, jehož sazby pojistného a pojistné podmínky byly určeny UNMIK. Toto hraniční pojištění odpovědnosti lze uzavřít na určených hraničních přechodech KOSOVA prostřednictvím pojistitelů pověřených UNMIK a jeho územní platnost se vztahuje pouze na území KOSOVA.Pro území KOSOVA neplatí žádné zelené karty a ani jiné doklady podobného charakteru.

b.  Povinnost uzavřít hraniční pojištění při vstupu na území KOSOVA se nevztahuje na vozidla OSN - UN a KFOR.


Obecný přehled

Dohody o Interních Pravidlech, kdy jsou smluvní vztahy Kanceláří pojistitelů založeny na předpokladu existence pojistného krytí v systému zelených karet, umožňují vstup vozidla na území cizího státu bez předložení zelené karty. Nicméně i přesto je nutné mít zelenou kartu s sebou, a to pro případ namátkové silniční kontroly (během níž  může být její předložení požadováno). Nepředložení zelené karty může být při takové silniční kontrole v navštívené zemi různě sankcionováno, např. může být uložena pokuta.